Hva skjer på Fauske historielags styremøter?


Er du medlem i Fauske historielag? Er du engasjert og interessert i hva som blir tatt opp og behandlet av saker på Fhl sine styremøter? Hva blir diskutert og hva blir vedtatt?

Ja, da vil styret herved invitere deg til å overvære styremøtene våre.


Åpenhet i laget er viktig tenker vi, og det gjelder også styremøtene i Fauske historielag.

Vil du være til stede, send en epost til: bjorenda@hotmail.com senest et par dager før møtet.  Vel møtt.


På vegne av styret i Fauske historielag:

Bjørn Rendall, leder 


Fhl har møtelokale på Teletunet.

--------------------------------------------


Saksliste for kommende møter vil bli lagt ut under, en tid i forkant.

2024

Styremøteplan 2024

Tirsdager kl. 18.00 på Teletunet


7. februar - 29. februar (ekstraordinært styremøte) - 9. april - 4. juni - 3. september - 5. november 

- 3. desember (juleavslutning)

Innkalling til styremøte nr. 4/2024 - tirsdag 4. juni 2024 kl 18.00 på Teletunet


Fauske historielag - 994040561


Bjørn Rendall                         Leder

Nils-Ole Steinbakk                 Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

John Strøm                             Styremedlem

 

Odd Hroar Kristensen            Vara og hjemmesideansvarlig

Ellen Dahl                               Hjemmesideansvarlig

 

Sak 27/2024: Godkjenning av innkalling.

 

Sak 28/2024: Kommentar til siste styremøtereferat.

            Styremøte den 7. februar skal være nummer 1/2024 og 29. februar skal være nr. 2/2024. Det neste styremøte 9. april var korrekt nr. 3/2024.

 

Sak 29/2024: Status for Stedsnavninnsamlingen.

 

Sak 30/2024: Betalings-frihet for nabo-historielagenes medlemmer på våre medlemsmøter. Hva med åpne møter?

 

Sak 31/2024: Arkeologigruppa har gjennom årene produsert en del egne rapporter, bla.a. til Tromsø Museum. Vi foreslår å opprette en egen mappe under «Arkeologi» hvor disse blir plassert.

 

Sak 32/2024: Status blåskilt –: Herredshuset, Fauske kirke, Fauske Samvirkelag, Fauske meieri, Fauske Hotell (nå Scandic Hotell), Ankerske, Avisen Salten (fram til nylig; Skogholt Blomster) og Telegrafbygningen (nå Fauske eldresenter). Vil det være formålstjenlig å legge bilde av skiltene på vår hjemmeside ? (og sammen med tidligere oppsatte skilt).

 

Sak xx/2024: Eventuelt

 

Etter møtet kommer leder for Sørfold lokalhistorielat, Ole Henrik Fagerbakk, og informerer oss om Landslaget for Lokalhistorie.

  

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Telefon 412 52 000 

Referat fra styremøte nr 3/2024 - tirsdag 9. april 2024 kl 18.00 på Teletunet


Fauske historielag - 994040561


Referat fra styremøte nr 3/2024 - tirsdag 9. april 2024 kl 18.00 på Teletunet


Møtte:

Bjørn Rendall                         Leder

Nils-Ole Steinbakk                 Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                     Styremedlem

John Strøm                             Styremedlem

 

Odd Hroar Kristensen            Vara og hjemmesideansvarlig

Ellen Dahl                               Hjemmesideansvarlig

 


Sak 19/2024: Godkjenning av innkalling. OK.

 

Sak 20/2024: Kommentar til siste styremøtereferat.

            Forrige styremøte den 29. februar ble annonsert som nr. 3, skal være nr. 2/2024.

 

Sak 21/2024: Støtte til ordning og systematisering av gamle bilder hos fotograf Holst, Fauske. Styret svarer på forespørselen ved å be om avklaring på fire konkrete punkter.

 

Sak 22/2024: Innsamling og registrering av stedsnavn i Fauske kommune. Fhl inviterer medlemmer om å bidra til en slik innsamling hvor interesserte kan møte tirsdag 16. april i Fhl`s lokaler på Fauske Radio. Deltakerne fra styret snekrer sammen budsjett og sender søknad om støtte innen 1. mai d.å.

 

Sak 23/2024: Bestemme utplassering av blåskilt. Skiltkomiteen starter utplassering av de 8 som er laget og en offisiell avduking av det siste planlegges primo mai.

 

Sak 24/2024: Utgivelse av «arbeiderhistorie» fra Sulitjelma. Denne er bestemt utgitt lokalt i Sulitjelma.

 

Sak 25/2024: Fhl er invitert å delta i årets 17.mai-arrangement på Fauske. De fleste av medlemmene har egne barn som deltar i feiringen. Vi oppfordrer derfor medlemmene å møte opp til dette arrangementet.

 

Sak 26/2024: Bortkomne veier i Fauske. Vei over Fausemyra og Finneid-Vatnan er blant de som i det siste er omtalt. Det er naturlig å knytte disse, og eventuelle andre veier, opp mot stedsnavnregistreringen, sak 22/1924.

 

Sakene er slik de er beskrevet godkjent med akklamasjon.

 


Fauske historielag

v/sekretær Asbjørn P. Lind

Innkalling til styremøte nr. 3/2024 - tirsdag 9. april 2024 kl 18.00 på Teletunet


Fauske historielag - 994040561


Bjørn Rendall                         Leder

Nils-Ole                                  Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                     Styremedlem

John Strøm                             Styremedlem

 

Odd Hroar Kristensen            Vara og hjemmesideansvarlig

Ellen Dahl                               Hjemmesideansvarlig

 

Sak 19/2024: Godkjenning av innkalling.

 

Sak 20/2024: Kommentar til siste styremøtereferat.

            Forrige styremøte den 29. februar ble annonsert som nr. 3, skal være nr. 2/2024.

 

Sak 21/2024: Støtte til ordning og systematisering av gamle bilder hos fotograf Holst, Fauske.

 

Sak 22/2024: Innsamling og registrering av stedsnavn i Fauske kommune.

 

Sak 23/2024: Bestemme utplassering av blåskilt

 

Sak 24/2024: Utgivelse av «arbeiderhistorie» fra Sulitjelma. Oppsummering.

 

Sak 25/2024: Eventuelt

 

  

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Telefon 412 52 000 


Referat fra ekstraordinært styremøte nr 3/2024 - onsdag 29. februar 2024 kl 19.00 på Teletunet

Fauske historielag - 994040561


Referat fra ekstraordinært styremøte nr 3/2024 - onsdag 29. februar 2024 kl 19.00 på Teletunet

 

Bjørn Rendall                         Leder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Odd Hroar Kristensen             Vara

John Strøm                             Styremedlem

 

Meddelt forfall:                     

Ellen Dahl                               Hjemmesideansvarlig

Nils-Ole                                  Nestleder

 

Sak 13/2024: Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble foretatt i ekspressfart for å avgjøre hvor årets Fauskebok skal trykkes. Se punkt 15. Godkjent.

 

Sak 14/2024: Kommentar til referat 2/2024. Status  sak 10/2024, ny salgskomite, se pkt 18.

 

Sak 15/2024: Trykkerisaken. Styret går inn for å bruke Fagtrykk til året bokutgivelse. Ole Henrik Fagerbakk meddeles vedtaket.

 

Sak 16/2024: Wenche Spjekaviks «arbeiderhistorie» fra Sulitjelma. Styret har besluttet å gå videre med prosjektet. John og Brigt tar kontakt med Wenche med sikte på å gi ut en bok med bakgrunn i hennes masteroppgave om emnet.

Kontakt eventuelt forlaget med forespørsel om pristilbud.

Meld tilbake til styret med egen anbefaling i god tid før neste styremøte.

 

 

Sak 17/2024: Invitasjon fra Sørfold Lokalhistorielag for å delta i feiring av 50-årsjubileum. Vår leder representerer Fhl. Fhl dekker utgiftene. Det tas sikte på å skaffe en passende 50-års gave.

 

Sak 18/2024: Salgskomiteen. Styret etterlyser medlemmer som kan tenkes å forestå salg av gamle bøker. De vil få vide fullmakter.

 

Sekretær

Asbjørn P. Lind

Telefon 412 52 000 

Referat fra styremøte nr 2/2024 - onsdag 7. februar 2024 kl 18.00 på Teletunet


Fauske historielag - 994040561       


Referat fra styremøte nr 1/2024 - onsdag 7. februar 2024 kl 18.00 på Teletunet

 

Tilstede:

Bjørn Rendall                         Leder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                     Styremedlem

Odd Hroar Kristensen           

 

Tidligere meddelt forfall:                 

Nils-Ole                                  Nestleder

John Strøm                             Styremedlem

Ellen Dahl                               Hjemmesideansvarlig

 

Sak 1/2024: Godkjenning av innkalling. OK

 

Sak 2/2024: Kommentar til protokoll 2024. Ingen.

 

Sak 3/2024: Det nye styrets arbeidsform: Styret planlegger ingen endringer  av oppgavene.

 

Sak 4/2024: Fauskebok-komite: Leder John Strøm. De øvrige deltakerne er Kjell Sture Hugaas, Brigt Kristensen, Odd Hroar Kristensen, Hogne Bøe Pettersen og Asbjørn Lind.

 

Sak 5/2024: Fhl – andre oppgaver/komiteer:

 1. Hjemmesideansvarlig: Ellen Dahl og Odd Hroar Kristensen.
 2. Skiltkomite (blåskilt). Styret henvender seg til fjorårets komitemedlemmer, Kjell Bakken og Nils Ole Steinbakk, med forespørsel om å fortsette arbeidet. Styret antar at en god måned å henge opp årets skilt vil være ila mai måned. Dette koordineres med Fhl`s styreleder.
 3. Arkeologikomite: Asbjørn Lind. Styret er informert om at også Johan Kvandal, Stian Olsen og Martin Lind besitter komiteen.
 4. Salgskomite: Styret ser aktivt etter medlemmer til ny salgskomitè. Det vil være naturlig at komiteen får som oppgave å planlegge salgsfremmede tiltak og organisere salg av gamle bøker.

 

Sak 6/2024: Styremøteplan 2024: Styremøtene holdes i vårt klubblokale i Fauske Radio sine bygninger kl 18:00 den 9/4, 4/6, 3/9, 5/11 og juleavslutning 3/12.

            Boklansering planlegges 8. oktober og årsmøte 2025 den 28. januar.

 

Sak 7/2024: Sanering av printer – evnt: Gammel printer destrueres. Erstattes ikke.

 

Sak 8/2024: Sanering av Fauskebøker 2021 og 2022. Makulering utsettes, ref. sak 5d.

 

Sak 9/2024: Medlemsmøteplan 2024:

 1. feb. Kjell Bakken om Tømmerdal-verkstedet
 2. mars: Jan Oskar Bodøgård om Spenninger i nord
 3. april: Knut Støre om Tysk og norsk grensepoliti 1942-45
 4. mai: Ulf Bakke. Foredrag om de 5 serbiske dødsleierene med hovedvekt på Botnleiren i Saltdal mens de var styrt av SS.
 5. juni: Asbjørn Lind – foredrag ikke bestemt.

 

Sak 10/2024: Boksalget – hvordan forbedre inntjeningen: Dette overlates til salgskomiteen, ref. 5d.

 

Sak 11/2024: Annonseavtale med Saltenposten 2024. Styret går ikke inn for avtale med Saltenposten per dato.

 

Sak 12/2024: Eventuelt:

 1. Fauske historielag holder kontakten med Sørfold Lokalhistorielag v/Ole Henrik Fagerbakk om det regionale samarbeidet som er på trappene. John Strøm og Asbjørn Lind drar til Bodø den 21. februar til informasjonsmøte i sakens anledning.
 2. De 5 bind av «Fauske under 2. verdenskrig» selges samlet for kr. 1000,- + porto.
 3. Fauskeboka 1913-1921 (altså utvidet med 21-årgangen) samlet pakke for kr. 350,- (enkelte årganger nærmer seg 0).
 4. Styret møter tirsdag 13. februar kl. 20:00 i klubblokalene for gjennomgang og oppdatering av restanselistene.

 

  

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Telefon 412 52 000 

Innkalling til styremøte nr 2/2024 - onsdag 7. februar 2024 kl 18.00 på Teletunet


Fauske historielag - 994040561

 

Bjørn Rendall                         Leder

Nils-Ole                                  Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

John Strøm                             Styremedlem

Odd Hroar Kristensen            

Ellen Dahl                              

 

Sak 1/2024: Godkjenning av innkalling.

 

Sak 2/2024: Kommentar til siste styremøtereferat og protokoll 2024.

 

Sak 3/2024: Det nye styrets arbeidsform – endringer - oppgaver?

 

Sak 4/2024: Fauskebok-komite.

 

Sak 5/2024: Fhl – andre oppgaver/komiteer:

 1. a.Hjemmesideansvarlig.

 2. b. Skiltkomite (blåskilt).
 3. c. Arkeologikomite
 4. d. Andre komiteer??

 

Sak 6/2024: Styremøteplan 2024.

 

Sak 7/2024: Sanering av printer – evnt. Kjøpe ny?

 

Sak 8/2024: Sanering av Fauskebøker 2021 og 2022.

 

Sak 9/2024: Medlemsmøteplan 2024.

 

Sak 10/2024: Boksalget – hvordan forbedre inntjeningen?

 

Sak 11/2024: Annonseavtale med Saltenposten 2024.

 

Sak 12/2024: Eventuelt

 

  

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Telefon 412 52 000 

Møtereferat, styremøte tirsdag 9. januar, på Teletunet


Fauske historielag - 994040561Referat fra styremøte nr 6/2023 - tirsdag 9. januar 2024 kl 18.00 på Teletunet


Tilstede:

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem

Guri Kristiansen                     Styremedlem

Asbjørn Lind                           Sekretær

 

Odd Hroar Kristensen            Vara og Hjemmeside-ansvarlig

Ellen Dahl                               Medarbeider til hjemmesiden.

 

Sak 44/2023: Godkjenning av innkalling. Ingen kommentar.

 

Sak 45/2023: Kommentar til styremøtereferat.

            Sak 39/2023. Sekretæren har gjort avtale om omsetning av Fauskeboka.

            Sak 42/023: Bok-gaver til Vestmyra skole utført. Valnesfjord, Sulitjelma og Finneid gjenstår.

 

Sak 46/2023: Oppsummering av boksalget i 2023: 658 bøker av 700 er solgt – det kalles «innertier».

 

Sak 47/2023: Forberedelser til årsmøtet 30. januar:

     a) Årsberetning. Produsert, legges fram på årsmøtet.

     b) Produsert, legges fram på årsmøtet.

     c) Produsert, legges fram på årsmøtet.

     d) Planer for lagets aktiviteter. Formann uttaler seg.

     e) Forslag til årskontingent. Ingen endringer, legges fram på årsmøtet.

     f) Valg av nye styremedlemmer. Personer foreslått, legges fram på årsmøtet.

     g) Valg av revisor. Personer foreslått, legges fram på årsmøtet.

     h) Valg av valgkomite. Personer foreslått, legges fram på årsmøtet.

     i) Foredrag på årsmøte. Gunn L. Pedersen om Samfunnshuset og ungdomsklubben der.

     j) Til årsmøtet anskaffes to kaker, kaffe og brus. Dette må bespises ute i hallen/trappoppgangen.

     k) Årsmøtet holdes på Vestmyra ungdomsskole tirsdag 30. januar kl 18:00

 

Sak 48/2024: Ambisjonene/tips til nye eller gamle forfattere om artikler til Fauskeboka (vi kan for enkelte artikler være behjelpelig med bakgrunnsinfo hvis ønskelig):

 1. Sulitjelma musikkorps er 100 år.
 2. Furulund og Omegns Partiforening er 100 år.
 3. Valnesfjord Idrettslag 100 år (høsten 2023).
 4. Valnesfjord skytterlag.
 5. Flere?

 

Alle saker ble slik de er beskrevet – vedtatt med akklamasjon.

 

Fauske 9. januar 2024

 

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Innkalling til styremøte nr 1/2024 - tirsdag 9. januar kl. 18.00 på Teletunet


Fauske Slektshistorielag - 994040561


Innkalling til styremøte nr 1/2024 - tirsdag 9. januar 2024 kl 18.00 på Teletunet

 

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                            Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                     Styremedlem

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem

 

Odd Hroar Kristensen            Hjemmeside-ansvarlig

Ellen Dahl                               Medarbeider hjemmesiden

 

Styret prioriterer saker til årsmøtet 2024.

 

Sak 44/2024: Godkjenning av innkalling.

 

Sak 45/2024: Kommentar til styremøtereferat:

            Sak 39/2023. Sekretæren har vært i kontakt med Astrid Larsen/Leselysthuset: Fhl godtar avslag på 30% fra og med Fauskeboka 2023. Faktura utstedes ved levering og med normal betalingsfrist.

 

Sak 46/2024: Oppsummering boksalget 2023.

 

Sak 47/2024: Forberedelsene til årsmøtet:

     a. Årsberetning.

     b. Regnskap 2023.

     c. Budsjett 2024.

     d. Planer lageets aktiviteter for 2024.

     e. Fastsettelse av medlemskontingent.

     f. Valg av nye styremedlemmer.

     g. Valg av revisor.

     h. Valg av valgkomite.

     i. Foredrag på årsmøtet.

 

Sak 49/2024: Ambisjonene for 2024:

     a. Oppsetting av 8 nyproduserte blåskilt.

     b. Jubileer i 2024 (Noen som kan lage en artikkel til Fauskeboka 2024? – vi kan være behjelpelig med bakgrunnsinfo hvis ønskelig):

           1. Sulitjelma Musikkorps 100 år

           2. Flystyrt på prestegårdsjordet på Fauske 50 år (Mulig presentert tidligere)

           3. Furulund og Omegns Partiforening 100 år.

           4. Valnesfjord Idrettslag 100 år (høsten 2023).

           5. Flere?

     c. Flere aktiviteter?

 

Sak 50/2021: Eventuelt

 

  

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Epost: asbj.lind@sbnett.no

Telefon 412 52 000

2023

Datoer, styremøter i 2023:


Styremøter starter kl. 19.00. Hvert kvartal.


29 mars – 5 juni – 5 september – 5 desember – juleavslutning 12 desember.

---------------------------------------------

Møtereferat, styremøte tirsdag 5. desember, på Teletunet (Referatet oppdatert 09.12. 2023)


Fauske historielag - 994040561


 

Referat fra styremøte nr 5/2023 - tirsdag 5. des 2023 kl 18.00 på Teletunet

 

Tilstede:

Bjørn Rendall                         Leder

Nils Ole Steinbakk                  Nestleder

John Strøm                             Styremedlem

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Asbjørn Lind                           Sekretær

 

Odd Hroar Kristensen             Vara og Hjemmeside-ansvarlig

Ellen Dahl                               Medarbeider til hjemmesiden.

 

            Fraværende – på reise:

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

 

 

Sak 37/2023: Godkjenning av innkalling. OK

 

Sak 38/2023: Kommentar til styremøtereferat:

            Sak 33/2023: Blåskilt. 8 skilt ble vedtatt produsert. Ett av disse ble ikke ønsket på bygningen og komiteen valgte derfor blåskilt til Fauske                  Samvirkelag. Skiltene planlegges oppsatt på nyåret 2024.

            Ingen flere kommentar.

 

Sak 39/2023: Spørsmål fra Leselysthuset om å øke prisavslaget på Fauskeboka. Sekretær tar kontakt med intensjon om å reforhandle avtalen.

 

Sak 40/2023: Godtgjørelse til foredragsholdere ved Fhl`s medlemsmøter: Kontaktperson har fullmakt til å gi eksterne foredragsholdere til Fhls medlemsmøter en passende sum til dekning av nødvendige utgifter ifm foredraget.

Bjørn tar kontakt med nabo-historielagene for å samordne ovenfornevnte.

 

Sak 41/2023: Fauskeboka 2024 – redaktør: John Strøm.

 

Sak 42/2023: Donasjoner og sannering av gamle bøker. Fhl gir skolene i Sulitjelma, Finneid, Fauske og Valnesfjord, inntil 4 bøker så langt lageret rekker av Fauskeboka, Ankerske på Fauske, Valnesfjord Idrettslag og Fauske kirke.

Fhl tilbyr menighetsrådet 50 kirkebøker vederlagsfritt.

 

Sak 43/2023: Møteplan for nyåret 2024. Den 9. januar forberelse til årsmøte. Følgende saker sendes i god til til Bjørn (som syr det sammen til årsmelding - signering d.d.):

Arkeologi:                   Asbjørn           Hjemmesiden:            Odd H/Ellen

Styremøteoversikt:     Asbjørn           Facebook:                   Odd H/Ellen   

Blåskilt:                       Nils Ole           Medlemsmøter:         John

Forlagsvirksomheten: FB-komiteen

Regnskap og budsjett:            Per Asbjørn

Medlemsoversikt:       Per Asbjørn

 

Alle saker ble slik de er beskrevet – vedtatt med akklamasjon.

 

Fauske 9. desember 2023

 

Asbjørn P. Lind

Sekretær

 

Møtereferat, styremøte tirsdag 5. september på Teletunet


Fauske historielag - 994040561


Referat fra styremøte nr 4/2023 – tirsdag 5. sept 2023 kl 19.00 på Teletunet


Følgende møtte:

Bjørn Rendall                         Leder

Nils Ole Steinbakk                  Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

John Strøm                             Styremedlem

Guri Kristiansen                     Styremedlem

Asbjørn Lind                           Sekretær

Odd Hroar Kristensen            Meldte forfall

Ellen Dahl                               Medarbeider til hjemmesiden.

 

Sak 28/2023: Godkjenning av innkalling. OK.

 

Sak 29/2023: Referat av forrige møte. Intet.


Sak 30/2023: Vårt fremtidige bidrag til gravminner. Fauske kommune mangler kulturminneplan og Fauske kirke mangler Gravminneplan. Styret ønsker ikke å ta stilling til sletting av gravminner.


Sak 31/2023: Fauskeboka 2023.

 1. Årets bok ventes levert Fauske omkring 1. oktober.
 2. Den inneholder 211 sider, trykt i 700 eks og pris ble på styremøte 3/23 bestemt til kr. 395,-.
 3. Styreleder sjekker ut om Kjell Stures garasje kan benytte som kort-tidslager når bokpallene kommer. Han sender videre ut epost med detaljer om lanseringen
 4. Asbjørn mottar bokbestillingene og videresender for utlevering.
 5. Fauskeboka 2023 kan i år kjøpes på følgende steder:
 6. ARK Fauske
 7. ARK Glasshuset Bodø
 8. ARK City Nord, Bodø
 9. ARK Hundstadsenteret, Bodø
 10. ARK Mo i Rana
 11. Leselysthuset, Rognan
 12. Rema 1000 Sjøgata, Fauske
 13. Coop Prix, Straumen
 14. Coop Prix, Sulitjelma
 15. Daja Camp, v/Bjørn Thomas, Sulitjelma
 16. Saltenlaget i Oslo.


Sak 32/2023: Lansering av Fauskeboka 2023.

 1. Bjørn kontakter biblioteksjef Rønningen for disponering av lokaler i biblioteket den 10. oktober kl 18:00 – 20:00.
 2. Forfatterne blir tilbudt bok samt anledning til kort reklame for egen artikkel.
 3. Odd Hroar sender bilde av forsiden til biblioteksjef Rønningen til plakat.
 4. Ellen legger ut plakaten på hjemmesiden.
 5. Guri ordner med kanapè.
 6. Per Asbjørn ordner Mozel drikke og glass.
 7. Distributører som sist år unntatt at Asbjørn har ansvar for Coop Strømsnes og Leselysthuset, Rognan.

 

Sak 33/2023: Blåskilt. Nils Ole og Kjell B. har utarbeidet forslag til blåskilt. Fauske historielag eier skiltene som etter skriftlig kontrakt med huseier plasseres på tilvist plass. Styret har bevilget midler til 8 skilt:Fauske rådhus, Fauske kirke, Meieribygget, Fauske hotell, avisa Salten, Telegrafen (Brembohuset), Losjen, Ankerske og Fauske jernbanestasjon. Blåskiltkomiteen bestiller skiltene med «Fauske historielag» på fremtrendende plass. Detaler om tid og sted bestemmes senere.

 

Sak 34/2023: Medlemsmøtene. Det forhandles om lokaler, men neste møte holdes i Auditoriet på Vestmyra skole.

Møteplan:     

 • 19. sept. Om samene i Salten v/Ronal Rusaanes.
 • 1. okt. Jektefarten v/Bjørn T. Pedersen utgår.
 • 1. november. Biler i Fauske v/Jens Morten Kristiansen.


Sak 35/2023: Medlemsstatus og økonomi. Laget har per dato 221 medlemmer. Hittil i år har vi solgt bøker for kr. 11.000,-, mottatt kr. 14.500 i medlemsavgift og bokført utgifter for kr. 35.000,-. Lagets inntekter forventes i år som tidligere ved salg av Fauskeboka som skal lanseres 10. oktober.

 

Sak 36/2023: Eventuelt.

 1. Nøkkel til postkassen sjekkes opp av Per Asbjørn.
 2. Inngående mail til Fhl kanaliseres til Asbjørn.
 3. Møtestart på neste styremøte flyttes til kl. 18:00.

 

Alle saker ble slik de er beskrevet – vedtatt med akklamasjon.

 

Fauske 6. sept. 2023

 

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Møtereferat, styremøte mandag 5. juni på Teletunet


Fauske historielag - 994040561


Referat fra styremøte nr 3/2023 - mandag 5. juni 2023 kl 19.00 på Teletunet


Følgende møtte:

Bjørn Rendall                          Leder

Nils Ole Steinbakk                  Nestleder

John Strøm                             Styremedlem

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Asbjørn Lind                           Sekretær

Odd Hroar Kristensen             Vara og hjemmesideansvarlig

Ellen Dahl                               Medarbeider til hjemmesiden


Frafall

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

 

Sak 19/2023: Godkjenning av innkalling. OK.

 

Sak 20/2023: Referatsaker – godkjenning av forrige ref. med følgende anmerkninger:

 • Sak 15/2023: Arkeologi – status for skilt til offerstedet på Leivset: Tromsø museum har overført saken til Arran, Tysfjord. Skiltsaken avventes. Undertegnede har avtalt å møte to fra Sametinget på Leivset den 19. juni. Oppfølging på neste møte den. 5. septembr.
 • Sak 16/2023: Status vedr. bildekavalkade i FB 2023: Boka er per dato full av artikler, men en har per d.d. ingen planer for «årskavalkade» med bilder.
 • Sak 17/2023: Medlemskontingenten – fortsatt utestående innbetalinge: Kasserer fraværende.
 • Sak 18/2023: Hvordan rekruttere flere frivillige: I praksis er personlig kontakt den beste løsningen. Så er det viktig å signalisere at Fhl er åpen for alle kategorier av historie-interreserte. Hva er historie? Grovt sagt er det hendelser fra i fjor og tidligere – eller egentlig fra i går og tidligere! Det som har skjedd og ikke kan endres på er i prinsippet historie. Har du noe du brenner for eller ønsker publisert – ta kontakt med noen i laget så hjelper vi til.


Sak 21/2023: Velkommen til Ellen Dahl som medredaktør til hjemmesiden. En flott tilvekst til laget. Hjemmesiden er i den siste tiden oppgradert, og «moderniseringen» vil fortsette. Innholdet blir imidlertid som før, men formålet er å øke brukervennligheten.


Sak 22/2023: Deltakelse i ungdommens engasjement i inkludering og integrering. Vi takker for henvendelsen, men er avventende for et nærmere engasjement i saken.


Sak 23/2023: Økonomisk støtte til forsamlingshuset i Vatnbygda. Huset har selvsagt sin historie og er et sentralt innslag i bygda. Fhl ser imidlertid ikke at støtte til forsamlingshuset samsvarer med lagets formål slik søknaden er formulert.


Sak 24/2023: Status Fauskeboka 2023: Et vidt spekter artikler fyller i år boka som blir i underkant av 200 sider. De innkomne bildene er av varerende kvalitet, noen blir forsøkt skannet på nytt, andre blir presentert som de er. Redaksjonen er innstilt på å presentere bilde av både seg selv og styret i Fhl i årets bok.

 

Sak 25/2023: Opplag for Fauskeboka 2023. Salget har de siste årene gått ned, og laget har derfor redusert opplaget fra 800 til 700 bøker for inneværende år. Grunnet kraftig økning av kostnader på papir, og for øvrig generell prisøkning i alle ledd, ser vi oss nødt til å sett opp prisen på årets bok til kr. 395,-.

 

Sak 26/2023: Blåskilt til historiske objekter. Nils Ole sa seg villig til å organisere og utarbeide planer for utplassering av «historiske blåskilt» i hele kommunen. Han foreslår medlemmer til gruppen og legger fram saken på neste styremøte.


Sak 27/2023: Medlemsmøtene

 • Medlemsmøte 6. juni – Einar Dahle holder foredrag om Saltenmat. Her inngår koking av lammelår «a.la. Romertid» i kokegrop - oppmøte på Auditoriet i Gymnasveien 5 kl 18:00.
 • Medlemsmøteplan for høsten 2023:

               22/8    Matiassen om Fauskegata

               19/9    Om Samene i Salten

               17/10  Jektefarten – Bjørn T. Pedersen

               21/11  Biler på Fauske – Jens Morten Kristiansen

 • Styremøteplan:

               5/9     Styremøte kl. 19:00

              10/10  Lansering av Fauskeboka 2023 (Info senere om tid og sted)

               5/12   Styremøte kl. 19:00


Alle saker ble slik de er beskrevet – vedtatt med akklamasjon.

 


Fauske 6. juni 2023

 

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Innkalling til styremøte nr 3/2023 - mandag 5. juni 2023 kl 19.00 på Teletunet

Fauske historielag - 994040561


Innkalling til styremøte nr 3/2023 - mandag 5. juni 2023 kl 19.00 på Teletunet

 

Bjørn Rendall                         Leder

Nils Ole Steinbakk                  Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

John Strøm                             Styremedlem

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Asbjørn Lind                           Sekretær

Odd Hroar Kristensen             Vara og Hjemmeside-ansvarlig

Ellen Dahl                               Medarbeider til hjemmesiden.

 

Sak 19/2023: Godkjenning av innkalling.

 

Sak 20/2023: Referatsaker – godkjenning av forrige ref. med følgende anmerkninger:

            Sak 15/2023: Arkeologi – status for skilt til offerstedet på Leivset?

            Sak 16/2023: Status vedr. bildekavalkade i FB 2023?

            Sak 17/2023: Medlemskontingenten – fortsatt utestående innbetalinger?

            Sak 18/2023: Hvordan rekruttere flere frivillige?


Sak 21/2023: Velkommen til Ellen Dahl som medredaktør til hjemmesiden.


Sak 22/2023: Deltakelse i ungdommens engasjement i inkludering og integrering.


Sak 23/2023: Økonomisk støtte til forsamlingshuset i Vatnbygda.


Sak 24/2023: Status Fauskeboka 2023. Hva med bilde av styret og bok-komiteen?

 

Sak 25/2023: Opplag for Fauskeboka 2023.

 

Sak 26/2023: Blåskilt til utvalgte objekter. Status – hvem leder?


Sak 27/2023: Medlemsmøtene

 1. Medlemsmøte 6. juni – kokegropopplegget.
 2. Medlemsmøteplan for høsten 2023.


Sak 19/2023: Eventuelt.

 

 

Fauske 29. mai 2023

 

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Møtereferat, styremøte onsdag 29.mars på Teletunet

Fauske historielag - 994040561


Referat fra styremøte 2/2023Styremøte nr 2/2023 - onsdag 29. mars 2023 kl 19.00 på Teletunet

 

Bjørn Rendall                         Leder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

John Strøm                             Styremedlem

Guri Kristiansen                     Styremedlem

Asbjørn Lind                           Sekretær

           

Frafall

Nils Ole Steinbakk                  Nestleder

Odd Hroar Kristensen            Vara og Hjemmeside-ansvarlig

 

Sak 11/2023: Godkjenning av innkalling. Klokkeslettet skulle være 1900.

 

Sak 12/2023: Godkjenning av referat fra styremøte 1/2023. OK.


Sak 13/2023: Service av FHLs datamaskin hos Elkjøp. Styret godkjenner årlige service-utgifter inntil kr.  2.000,-.


Sak 14/2023: Erfaringer etter boksalget initiert i styremøte 1/2023 den 14. feb. Når vi anonserer medlemsmøter annonserer vi også salg av våre bøker.

Den 25. juni arrangerer LHL «teletundagen». Kan vi slenge oss på for å promotere oss selv?

Fauskedagan til høsten – samme spørsmål bør luftes her.

 

Sak 15/2023: Redegjørelse fra Arkeologigruppa:

 1. Lage skilt til offerstedet på Leivset. Detaljer er ikke avklart – planlegggingen fortetter.
 2. Undersøkelsene av åbor på Erikstad skal ferdigstilles ila våren. Asbjørns ansvar.
 3. Kartlegge området av bronse-fragmenter på Erikstad ila våren. Asbjørn og Martins ansvar.
 4. Befaring av området omkring Hals i Bådsvika ila sesongen. Asbjørn og Ole Johans ansvar.


Sak 16/2023: Status Fauskeboka 2023. 16 artikler med 50.000 tegn pluss bilder er klare til årets bok. Den bør ikke overstige ca. 180 sider.

Det selges fortsatt bøker, både gamle og nye. Fram til året 2020 til kr. 50,- pr stk.

Bok-komiteen må vurdere om det kan være aktuelt med kavalkade i bilder og tekst fra laget siste året (2022/23) til årets bok.

 

Sak 17/2023: Medlemsstatus og økonomi.  Pr d.d. 174 medlemmer, men innbetalig av kontingent mangler fra flere. Vi minner om årspremien som er kunn kr. 100,-. Vi sender ut en påminnelse til de som ikke har betalt.

 

Sak 18/2023: Hvordan kan vi engasjere flere medlemmer og øke aktiviteten/deltakelsen?

Laget er et typisk «dugnads-lag» hvor alle med interesse for historie kan delta. Har du ide til noe å skrive om i Fauskeboka, har du en gjenstand du ikke vet hva er, har du sett noe ute  i marka, på fjellet, værfenomen eller annet som trenger forklaring: Ta kontakt, spør noen i styret eller kontakt andre i laget.

Noe vet vi, noe kan vi forklare, men mange ganger må vi også ha hjelp fra andre.

Vi er imidlertid en gjeng med nysjerrige personer som mer enn gjerne hjelper til og skaffer svar.

 

Program for medlesmøtene i vår:

Den 25. april forteller Tove Meland om håndspåleggeren Bratteng fra Leivset.

Den 13. juni lager vi kokegrop og smaker på resultatet.  Kokesjef Einar Dahle.

Utover høsten har vi flere tema til vurdering, stikkord: Lofotfisket og den lokale betydningen, Biler i Fauske, Senking av Riegel, Tempoklubens virksomhet, Motene på 1900-tallet, Skogplantingens historie, Fiske og fangst/fritidsfiske som «matauk»

 

Neste styremøte 6. juni kl. 19:00

 

 

Fauske 29. mars 2023

 

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Møtereferat, styremøte tirsdag 14.februar, på Teletunet

Fauske historielag - 994040561


Referat fra styremøte 1/2023


Styremøte nr 1/2023 - tirsdag 14. februar 2023 kl 18.00 på Teletunet


Fremmøtte:

Leder: Bjørn Rendall

Nestleder: John Strøm

Kasserer: Per Asbjørn Andersen

Styremedlem: Guri Kristiansen

Varamedlem: Odd Hroar Kristensen


Meldt forfall:

Sekretær Asbjørn Lind

Styremedlem: Nils Ole Steinbakk


Referat:


Sak 1/2023 Vedtatt


Sak 2/2023 Protokollen skal ikke behandles


Sak 3/2023 Ingen oppdrag fra årsmøtet


Sak 4/2023

Fauskebokkomiteen: Leder Kjell Sture Hugaas, John Strøm, Odd Hroar Kristensen, Brigt Kristensen, Asbjørn Lind

Arkeologikomiteen: Leder Asbjørn Lind, Ole Johan Kvandal, Martin Lind


Sak 5/2023

Fauskeboka: Fortellinger er innsendt komiteen. 31000 ord og 236 bilder så langt. Ønske om et solid oversiktskart i neste utgave. Bilde av styret og bokkomiteen. Kort årskavalkade.


Sak 6/2023

Styremøter starter kl. 1800. Hvert kvartal. 29 mars – 6 juni – 5 september – 5 desember – juleavslutning 12 desember. Boklansering 10 ca. oktober.


Sak 7/2023

Program:

28 mars: Jordmor arbeid og jordmødre ved Jordmor Liv Andersen

25 april: Om håndspålegger og healer Johannes Bratteng v/Tove M Mæland

Primo Juni: Kokegrop og saltenmat v/Einar Dale

Høsten: Biler på Fauske v/ Jens Morten Kristiansen

Senhøstes: Senkningen av fangeskipet Rigel v/ Ida Larmo


Sak 8/2023 Stort boksalg iverksettes snarest. Fauskebokserien 2013-2020 kr 50,- pr stk. Alle nevnte bøker i pakke a kr 320 (Valnesfjordboka på kjøpet). Fauskeboka 2021 kr 200,-. Frakt tilkommer utenfor Fauske. Annonseres på Hjemmesiden, Facebook og epost.


Sak 9/2023 Bokflytting fra Stures garasje mandag 20 februar kl 1800. Sture er varslet.


Sak 10/2023 Bjørn R skriver et stykke på FB for å tiltrekke flere aktive.


Sak 11/2023 Intet


Møtet avsluttet kl. 1840


Bjørn Rendall

Referent


Møtereferat, styremøte tirsdag 10.januar, på Teletunet

Fauske historielag - 994040561


Referat fra styremøte 6/2022


Styremøte nr 6/2022(23) - tirsdag 10. januar 2023 kl 17.00 på Teletunet

 

Tilstede var:

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem.

 

Odd Hroar Kristensen             Hjemmeside-ansvarlig

 

Saksliste:


Sak 29/2022(23): Godkjenning av innkalling. OK.

 

Sak 30/2022(23): Godkjenning av referat fra styremøte 5/2022. Intet å bemerke.

 

Sak 31/2022(23): Oppsummering boksalget 2022-23.

       a) Fauskeboka: Opplag 800, per d.d. utlever 526 bøker.

       b) Kirkeboka: Opplag 300, per dd utlevert 165, + 75 til oppdragsgiver.

           Kommentar: Like før salgsperioden startet fikk Fhl krav fra Ark om økt avanse fra 25% avslag til 30%. Dette ble godkjent som hastesak, men             det nye styret får som oppgave å vurdere utsalgsprisen for årets bok.

       c) Nytt styre bør engasjere seg ift Fauskebokas innhold – stikkord: Bildekavalkade, bilde av redaksjonskomiteen, bilde av styret m.v.

       d) Det nye styret bør se på billigsalg av gamle Fauskebøker til erstatning for kassaksjoner.

       e) Ankerskeboka: Vårt lager per dato er 462. Utsalgsprisen ble i fjor satt ned til kr. 100,- og en del har vi fått omsatt.

           Hva gjør vi med restlageret?  Det nye styret ser på saken.

 

Sak 32/2022(23): Forberedelser til årsmøtet:

       a) Årsmøte blir holdt tirsdag 31. januar i aulaen på Vestmyra kl. 19:00.

           Del 1: Tradisjonelle årsmøtesaker.

           Del 2: Kjell Bakken holder foredrag om «Strøm og kraft i Salten».

           Del 3: Vi har fått signaler om å betale for leie av lokalene. OK.

       b) Årsberetning. Finpussing gjenstår, Bjørn sender den ut på nytt.

       c) Regnskap. Kasserer har gjort dette ferdig. Underskudd ca. kr. 30.000 noe som i hovedsak tilskrives for lav utsalgspris på FB.

       d) Budsjett. Finpussing gjenstår.

       e) Medlemskontigent. Ingen endringer.

 

 

 

 

Sak 33/2022(23): Ambisjonene for 2023 – medlemsmøter:

       a) Foredrag om jordmødre tirsdag 28. mars v/Liv Andersen.

       b) Fordrag/kokgroptilberedning av kjøtt 30. mai v/Einar Dale.

 

Sak 34/2022(23): Drop-Box.

       a) Dette er forlagskomiteens redskap for kontroll og innlevering av manus og knyttes derfor opp til denne.

       b) Årsabbonementet tar Fhl.

 

Sak 35/2022(23): Fhl`s hjemmeside.

       a) Fhl er fornøyd med hjemmesiden, både domene, layout og funksjonalitet, og ønsker derfor ingen endringer.

       b) Odd Hroar kan knytte til seg nødvendig utviklingshjelpere.

 

Sak 36/2022(23): Møte i årboksamarbeidet i Salten 20. januar.

       John, Odd Hroar og Kjell Bakken møter og representerer Fhl.

 

Alle saker er slik de er beskrevet ovenfor godkjent med akklamasjon.

 

 

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Epost: asbj.lind@sbnett.no

Telefon 412 52 000

 

2022

Møtereferat, styremøte tirsdag 13.september på Teletunet

Fauske historielag - 994040561

       

Referat fra styremøte 5/2022Styremøte tirsdag 13. sept.  2022 kl 18.00 på Teletunet


Tilstede:

 

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem

 

Odd Hroar Kristensen             Hjemmeside-ansvarlig


Saksliste:


Sak 23: Godkjenning av innkallingen. OK

 

Sak 24: Kommentar til forrige styremøtereferat. Ingen.

 

Sak 25: Utsalgspris på årets FHL-bøker:

 1. Utsalgspris Fauskeboka kr. 300,-.
 2. Utsalgspris Fauske kirke – mennesker og historier kr. 250,-.

 

Sak 26: Prispolicy.

 •             Fauskebøker og spesialtemabøker hhv ett år gammel og 3 år gammel selges til 1/2 pris. Fauskebøker eldre enn to år selges for kr.                    50,-.
 •             Krigsboka totalt fem bind. Full pris til etter oppnådd to års alder (1/1-24), deretter selges de for kr. 150,- per bind.
 •             Pristabell for de enkelte bøkene kunngjøres på lagets hjemmeside.

 

Sak 27: Lansering av lagets bøker:

 •             Tradisjonell lansering på biblioteket blir gjennomført 25. okt. kl. 17:00.
 •             Skribenter blir tildelt bok.
 •             Det blir server canape og fruktdrikke. Boksalg.

 

Sak 28: Skilt og  belysning til marmorparken. Odd Hroar og Kjell Sture fortsetter dette arbeidet.

 

Alle saker er slik de er beskrevet ovenfor godkjent med akklamasjon.

 

Neste styremøte: 22. november 2022 kl. 18:00
Asbjørn P. Lind

Sekretær

Epost: asbj.lind@sbnett.no

Telefon 412 52 000 

Møtereferat, styremøte tirsdag 23.august 2022, på Teletunet

Fauske historielag - 994040561


Referat fra styremøte 4/2022Oppmøte på styremøte 23.august 2022 på Teletunet:


 

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem (frafall meldt)

 

Odd Hroar Kristensen             Hjemmeside-ansvarlig

Kjell Bakken                            Redaktør for boka om Fauske kirke

 

Saksliste:

 

Sak 16: Godkjenning av innkalling. OK

 

Sak 17: Kommentart til styremøtereferat 3/2022:

            Anmerkning:   Fauske historielag skal skrives med liten h.

                                    Endringene i Brønnøysundregistrene er utført.

 

Sak 18: Plan for lagets medlemsmøter utover høsten. Møtene kunngjøres på hjemmesiden når dato blir bekreftet:

 1. sept: 2.100 gamle kokegroper funnet på Erikstad. Om funnet og hva dette kan bety v/Asbjørn Lind.
 2. okt: Saltenkosten – før fryseren kom v/Arnstein Brekke.
 3. nov: Tyskernes jernbaneutbygging i Fauskeområdet v/Finn Rønnebu.

            Årsmøtet 2023: Medløperne/Nazistene under krigen 1940-45 v/Kjell Bakken.

 

Sak 19: 3. opplag av heftet «Gamle navn i Sjønstådalen» er anskaffet, 300 eks. Kjell Sture Hugaas administrerer salget.

 

Sak 20 a: Fauskeboka er gått inn til trykkeriet. 216 s, trykkes i 800 eksemplarer.

            b: «Fauske kirke – mennesker og historier» er gått inn til trykeriet. 152 s, trykkes i 300 eksemplarer.

                Begge bøkene ventes primo oktober. Lansering av bøkene blir annonsert.

            c: Årboksamarbeidet i Salten. Vi meldte avbud i år, men holder god kontakt med lagene og fortsetter samarbeidet.

            d: Lys til Mineralparken skal ordnes. Odd Hroar skaffer info om pris og tid for gjennomføring.

            e: Arkeologikomiteen. Undersøkelser pågår i åbor på Erikstad (se Fauskeboka 2017 s.146). Vi håper på avslutning her ila høsten.

                Under sjakting på Erikstad ble det funnet kokegroper som etter analyse ved Beta Analytic i London er 2100 år gamle (eldre jernalder).                        Asbjørn holder foredrag om funnet på medlemsmøte 27. september, se sak 18. Artikkel om sjaktingen er med i årets Fauskebok.

            f: Hjemmesiden. Odd Hroar jobber aktiv med ny hjemmeside etter at laget fikk nytt navn i vår. Han kontakter kasserer for å anskaffe nytt                       domenenavn.

 

Sak 21: Forespørsel fra Mona Mosti i firma «Fjellfarer» om nytrykking av boken Flukt. FHL vil vurdere dette når nærmere opplysninger foreligger.

 

 

  

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Epost: asbj.lind@sbnett.no

Telefon 412 52 000

Møtereferat, styremøte tirsdag 10.mai 2022, på Teletunet

Fauske Slektshistorielag - 994040561


Referat fra styremøte 3/2022Oppmøte på styremøte 10. mai 2022 på Teletunet:                                        

 

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem

 

Odd Hroar Kristensen             Hjemmeside-ansvarlig

 

Saksliste:

 

Sak 9: Godkjenning av innkalling. OK

 

Sak 10: Godkjenning av siste styremøtereferat (2/22). Intet å bemerke.

Utdyping av Sak 7/2022: Endring av lagets navn til «Fauske Historielag».

Ny logo er utarbeidet, ett med undertekst «tidligere Fauske Slektshistorielag» og ett uten. Styret godkjenner forslag av ny logo med undertittel skal benyttet fram til utgangen av 2022 og logo uten undertittel etter 1/1 2023.

 

Sak 11: Torbjørn A. Andreassen og hans bok «om Sulitjelmadalen». Se sak 38/2022; vi kan ikke se at nye momenter er framkommet og saken er derfor ikke behandlet.

 

Sak 12: Medlemsmøter/foredrag, i Fauske kino:

          a  Foredrag om «Fauske blir til». Foredraget forklarer hvorfor fauskegata ble liggende hvor den i dag ligger. Vi satser på å gjennomføre møtet                og gatevandringen i uke 22. Foredragsholder Asbjørn Lind. Etter gjennomgangen i kinosalen går vi til øvre torv hvor Brigt Kristensen vil                      peke og forklare hvor de forskjellige sentrumsnære byggene lå. Spørsmål og utdypning er også velkomne. Eksakt dato blir annonsert.

          b  Steinar Mathiassen vil medio juni lose fremmøtte gjennom Finneid-gata; peke og forklare under en spasertur. Denne «Vandring i Finneid-                  gata» vil bli annsosert.

          c  Vi arbeider med en byvandring med presentasjon av den omfattende bebyggelsen som ble satt opp 1940-1945, lokalt omtalt som «Berlin».

 

Sak 13: Sommersalg av «Ankerske-boka» til nedsatt pris.

Prisen settes til Kr. 100,- per bok og salget salget starter 31. mai. Vi legger boken ut på flest mulig steder i indre Salten.

 

Sak 14: Info fra komiteene:

          Arkeologikomiteen: På Erikstad vil vi i løpet av sesongen undersøker høydedraget vest for byggefeltet hvor vi har sett vekstspor etter mulig                langhus, fragmenter av bronse på et jorde og åboren i fjæra på Storjord.

          b  Fra Redaksjonskomiteen.

              Fauskeboka 2022; + - 170 sider. Første del av boka planlegges fremsendt medio juni. Opplag 800 eks.

              Fauske kirkes historie, + - 136 sider planlegges fremsendt som Fauskeboka 2022. Opplag 300 eks.

 

Sak 15: Lagets hjemmeside.

Hjemmesideansvarlig redegjorde for det omfattende arbeidet som skal utføres hvis laget godkjenner endring av navnet. I en overgansperiode vil både «Fauske Slektshistorilag» og «Fauske Historielag» figurere på internett.

 

 

 

  

Asbjørn P. Lind

Sekretær

Epost: asbj.lind@sbnett.no

Telefon 412 52 000

Møtereferat, styremøte tirsdag 8.mars 2022, på Teletunet

Fauske Slektshistorielag - 994040561


Referat fra Styremøte 2/2022Styremøte nr 2/2022 tirsdag 8. mars kl 17.00 på Teletunet

 

Tilstede:

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                            Nestleder

Per Asbjørn Andersen           Kasserer

Guri Kristiansen                     Styremedlem

Asbjørn Lind                          Sekretær


Odd Hroar Kristensen                       Hjemmesideansvarlig

 

Meddelt fravær:

Nils Ole Steinbakk                 Styremedlem


Saksliste:


Sak 1. Godkjenning av innkalling. OK.


Sak 2. Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet. OK.


Sak 3. Styremøteplan for 2022; 10/5, 23/8, 18/10, juleavslutning 6/12, 10/1 2023 og 17/1 2023.


Sak 4. Medlemsmøter 2022: I løpet av første halvår satser vi på følgende tema: Ukraina, Tandberg Radiofabrikk, Gatevandring i sentrale strøk av Fauske. Detaljene vil bli annonsert etter hvert som alt er klart.


Sak 5. Komiteer og redaskjoner for 2022.


      a   Redaksjonskomitee Fauskeboka 2022:

           John Strøm

           Guri Kristiansen

           Kjell Sture Hugaas

           Odd Hroar Kristensen

           Brigt Kristensen

           Kjell Bakken

           Gruppen konstituerer seg selv.

 

      b   Redaksjonskomite Fauske kirkes historie: Kjell Bakken.

 

      c    Arkeologikomite: Asbjørn Lind, Martin Lind, Ole J. Kvandal og Stian Olsen. Konstituerer seg selv.

 

      d    Salgskomite: Denne tar styret seg av.

 

      e    Skiltkomite: Opprettes hvis det er behov.

 

Sak 6. Boksalget 2022. Styret vedtar bokpolicy i mai.


Sak 7. Endring av lagets navn. Styret går inn for endring av lagets navn til «Fauske Historielag» med undertittel «Tidligere Fauske Slektshistorielag». Styret ønsket å videreføre lagets runde logo, og med stiftelsesåret 1998 slik det framstår i dag. Undertittelen «Tidligere Fauske Slektshistorielag» kan stå som en to-linjers undertekst. Odd Hroar/Bjørn utarbeider forslag til logo. Vedtak om endring av navnet må opp på ekstraordinært medlemsmøte, fortrinnsvis medio juni d.å.


Sak 8. Arkivet på Finneid. FSHL har ingen arkivmaterialer i arkivet og er derfor ikke involvert i saken. Dette lokalhistoriske arkivet er imidlertid svært verdifullt og FSHL anbefaler at arkivaliene blir overført til sentralt egnede lokaler i distriktet.


Alle vedtak er slik de er referert godkjent med akklamasjon.

 


Fauske tirsdag 8. mars  2022

 

Asbjørn Lind

Sekretær

Vedlegg til sak 08/2022, styremøtet 8.mars: Finneidarkivet

Lokalhistorisk samling for

Fauske kommune


 

Asbjørn Lind: Min befatning med arkivet etter 2010:

Da jeg kom inn i bildet høsten 2010 fikk jeg selvsagt kjennskap til denne store samlingen med lokal historie. Roland Rolandsen var engasjert, og Endre Pedersen hadde også bak seg et langvarig engasjement med skanning av Widerøe-bilder og andre.


Grovt om innholdet i rom 1

En stor samling lokalhistorie; mange kopier fra Stats- og Riksarkiv, mikrofilmruller av kirkebøker, manntall, folketellinger, Harald Solbakks kladd til gårdshistorie for Fauske (6 bredordnere) mengder av skifteprotokoll-notater m.m. Iblandet denne samlingen var det også en del private og kommunale brev og dokumenter.


Fauske kommunes «fjernlager»

Her var plassert gamle kommunale protokoller, skoleprotokoller, ligningskladder og så vidt jeg husker også en god del «lensmanns-dokumenter» fra oppgjøret etter sist verdenskrig.


Harald Solbakk etterlatenskaper

Noen esker slektsnotater og avisklipp etter slektsgransker og lokalhistoriker Harald Solbakk. Disse har hans sønn Kai hentet ut etter avtale med slektsgransker og lokalhistoriker Gunnar Berg, Bodø.


Grovt om innholdet i rom 2

Inneholder arkivet fra Ankerske, Medlie, Enge-samlingen, Håkon M. Pettersens, jernskap med foto (Widerøe-samlingen), store mengder aviser, en del bøker, en del arkivsaker etter utarbeidelse av «Gårdshistorie for Fauske» + + +.


Inspeksjon fra Arkiv i Nordland

I 2015 foretok Arkiv i Nordland (Mørkved) inspeksjon av arkivet. De fant at dette ikke var tilstrekkelig sikret og besluttet å hente alt fra rom 1 til sitt fjernlager. Roland Rolandsen var da leder av Fauske bygdeboknemd og var svært frustrert over dette «ranet», som han kalte det. Arkiv i Nordland argumenterte imidlertid med at arkivet inneholdt store mengder arkivalier fra tiden før brannen på Fauske i 1940, og at det som var innsamlet av brev og dokumenter før den tid var av svært stor betydning å sikre for ettertiden. Derfor ble alt hentet utover.


Roland argumenterte fortsatt for å beholde bygdeboknemdas anslagsvis 3 eller 4 reolhøyder med arkivmateriale (altså kopier av arkivmaterialer fra bl.a. Riks- og Statsarkiv). Fauske kommune kunne ikke stille opp med egnede lokaler og hans engasjement rant derfor ut i sanden.

 

Asbjørn Linds bruk av arkivmaterialene

Undertegnede fikk i 2010 tilgang til bygdeboknemdas arkiv i forbindelse med utarbeidelse av Gårdshistorie for Fauske. Noe befinner seg fortsatt hos meg, men skal etter avtale leveres Arkiv i Nordland:

 1. Bokser med skifteprotokoll-notater (disse skal etter avtale til Mørkved)
 2. Hengemapper med innsamlede dokument/notater etter utarbeidelsen av gårdshistorie for Fauske.

I tillegg har jeg følgende arkiv:

 1. Renskrevet elektronisk lagrede intervju fra gårdshistorie-innsamlingen.
 2. Elektronisk samling av alle bilder benyttet i Gårdshistorie for Fauske.
 3. Diverse protokoller deponert i rom 2 etter hvert som jeg har blitt ferdig med de første bind (+ at noe er plassert i bibliotekts safe, se nedenfor).

 

Mitt kontor på Rødbrakka (Salten Museum)

Fram til 2017 hadde jeg eget kontor på Rødbrakka, og lagret en del overflødige (fulle) protokoller der. Kulturkontoret ryddet dette kontoret, og innholdet ble plassert på et rom bak kultursjefens kontor (v/biblioteket). Deri var en koffert med CD inneholdende bilder, et par jernskap med diverse innhold, gammel PC med innhold fra Svein Hamrans tid. Etter det jeg har forstått er denne samlingen nå plassert i bibliotekets safe i kjelleren på Rådhuset.


Arkivmateriale fra Gunnar Berg, Bodø

Jeg har besøkt Gunnar Berg ved jevne mellomrom, og da han flyttet ut fra sin bolig på Hunstad i 2019 fikk jeg overlevert en del arkivmaterialer som jeg plasserte i rom 1 (med påskrift om hvor dette kom fra).

 

Etterord

Jeg var lite oppmerksom på eierforholdet til arkivmaterialene som jeg fikk «hånd om» i 2010. Jeg forstod etter hvert at Tove Mette på Salten Museum hadde interesser i rom 2 på Finneid. Når jeg ser Svein Hamrans redegjørelse i år 2000 er det tydelig at Rom 2 har mottatt betydelige arkivmengder på disse 10 årene fram til 2010.


Ankerske ble for noen år siden gjennomgått i et prosjekt v/Salten Museum, og jeg tror alt nå er lagt inn med en bestemt arkivnøkkel (tror!).


Arkivnøkkel: Jeg vet at Kosmo/Bartnes/Hamran hadde disputt med Salten Museum og bruk av arkivnøkkel, men så vidt jeg vet brukte de tre sin egen nøkkel og ikke Salten Museums.


Tove Mette Mæland, leder av Salten Museum avd. Fauske, uttalte en gang (kanskje omkring 2012/2013) at hun ikke kunne engasjere seg i dette arkivet ettersom det var uklarheter omkring eierforholdet. Fauske kommune har kontroll på nøklene (men kontroll? – mange av de engasjerte er falt fra de siste 20 årene, og det tilsier at nøkler etter all sannsynlighet kan være i drift).

 

Fremtidig lokalhistorisk samling

I forhold til kommunens arkivsituasjon hadde jeg en samtale med den nye biblioteksjefen Elin Rønningen da hun var nytilsatt.

Jeg ytret da ønske (som forfatter av gårdshistorien) om en lokalhistorisk samling lokalisert på Fauske. Min tanke var at i et fremtidig kulturbygg burde der finnes en lokalhistorisk samling. Jeg signaliserte mitt syn: En lokalhistorisk samling bør administreres av et bibliotek som da har overoppsyn med samlingen og brukere av samme.

 

Min klare mening er at den lokalhistoriske samlingen som bygdeboknemda jobbet med over flere år bør være lokalisert på Fauske og ikke på Mørkved! Dette fikk jeg gehør for ved samtaler med enkeltpersoner på Mørkved, men det ble klart signalisert at arkivsituasjonen måtte være tilfredsstillende!

 

Ovenfor har jeg summert min oppfatning av Finneidarkivet, men dette kan sikkert utdypes og utfylles av de med nærmere kjennskap til enkeltmomentene.

Så langt jeg kjenner til er leieavtalen på 40 år og utløper derfor i 2039. Om det i avtalen er muligheter for forlengelse er ukjent. Egnetheten til fortsatt bruk av lokalene som arkiv kjennes heller ikke.

 

Etter mitt syn vil det være fornuftig å kontakte følgende ift arkivet:

Kultursjef v/Kjetil Hugaas

Fauske bygdeboknemd v/Ragnhild Dreier.

Salten Museum v/Tove Mette Mæland

 

 

Fauske 27. februar 2022

Asbjørn P. Lind

Møtereferat, styremøte tirsdag 11. januar 2022, på Teletunet.

Fauske Slektshistorielag - 994040561


Referat fra styremøte 1/2022
Styremøte nr 1/2022 holdt tirsdag 11. januar kl 1700 på Klubbhuset

 

Tilstede:

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem


Fraværende:

Odd Hroar Kristensen             Hjemmesideansvarlig

 

37/2022: Godkjenning av innkallingen. OK

 

38/2022: Godkjenning av referat av styremøte 4/2021 – anmerkninger:

- Sak 30/2021 Torbjørn Andreassens forespørsel om medvirkning til utgivelse av en bok om Sulitjelma grubers transport/trafikk mellom Sjønstå og Finneid:

Styret bifaler FSHLs redaksjonskomiteens vurdering og ber at denne blir oversendt Torbjørn Andreassen. Styret ser for seg en bok i størrelsesorden som «Fauskeboka» (max 250 sider) og et max opplag på 300 eksemplarer. Se for øvrig sak 39/2022b.

- Sak 31/2021 Fauske kirkes historie:

Styret ble orientert om at tekstdelene i manuset blir vesentlig forbedret i forhold til det som er oversendt styret. Kjell Bakken arbeider primært med det. Styret ber derfor kirkebokredaksjonen fortsette det gode arbeidet mot en endelig utgivelse. Styret er blitt orientert om at man ikke rekker å ferdigstille boka som tidligere planlagt, men senere ila året. Det  nye styret vil behandle antall og publiseringstidspunkt senere.

 

39/2022: Oppsummering av boksalget 2021-22:

a. Salgsresultatet for FSHLs utgivelser per dato:

Fauskeboka                      + 75.000

Krigsboka bind 5              + 45.000

Ankerske                          -  45.000

b. Betenkning vedrørende FSHLs engasjement innen bokbransjen.

Enhver bokutgivelse er resurskrevende, så også for FSHL som har en egen redaksjonskomite til å vurdere potensielle nye bokutgivelser. FSHL er en frivillig organisasjon og for ikke å risikere utbrenning av deltakere bestemmes:

FSHL policy er å gi ut Fauskeboka i dagens format og størrelse i god tid før jul hvert år. I tillegg max en utgivelse hvert år, fortrinnsvis utgitt innen ferietiden starter i juni.

 

40/2022: Budsjett til årsmøtet.

a. Kasserer utarbeider dette.

b. Arkeologigruppa foreslår innspill til budsjettet.

c. Bokutgivelser i 2022, se 39b.

d. Utarbeidelse av skilt. Styret foreslår å budsjettere kr. 60.000 til ett skilt inneværende år.

 

41/2022: Ambisjoner for 2022; jubileumsår til orientering for eventuelle skrivelystne:

a. Fauske etterretningsstasjon opprettet i 1952.

b. Fauske Rådhus bygd i 1952.

c. Finneidskola 1952

d. Simons Slåttvik deltok i OL 1952.

e Fauske Jernbanestasjon var endepunktet til Nordlandsbanen til 1962.

f. Valnesfjord Helsesportsenter åpnet i 1982.

g. Nord Norge-banen, planene klare i 1992.

h. Andre jubileer???

i. Hva med en artikkel om Samfunnshuset som ble revet i 2021?

 

42/2022: Endring av lagets navn.

            Styret konsulterer årsmøtet om behov for endring av navnet.

 

43/2022: Neste styremøte: Tirsdag 18. januar kl. 1700.

 

44/2022: Møteplan for 2022: Sak for det nye styret.

 

45/2022: Medlemsmøter for 2022: Sak for det nye styret.

 

46/2022: Info:

a. Styret ble orientert om at Kjell Sture Hugaas ikke ønsker å fortsette som leder av bokredaskjonen, men kan fortsette i en deltakende rolle.

b. John Strøm orienterte om at den eksisterende skyløsningen (dropbox) til bokradaksjonene ikke er hensiktsmessig. Alternative løsninger må vurderes.

 

Alle saker er slik de er beskrevet ovenfor godkjent med akklamasjon.

 

 

Fauske 11. januar 2022

 

Asbjørn Lind

Sekretær

2021

Møtereferat, styremøte tirsdag 23. november 2021, på Teletunet.

Fauske Slektshistorielag - 994040561


Referat fra styremøte 4/2021
Styremøte nr 4/2021 holdt tirsdag 23.november kl 12.00 på Klubbhuset

 

Tilstede:

Bjørn Rendall                         Leder

John Strøm                             Nestleder

Per Asbjørn Andersen            Kasserer

Asbjørn Lind                           Sekretær

Guri Kristiansen                      Styremedlem


Fraværende:

Nils Ole Steinbakk                  Styremedlem

Odd Hroar Kristensen             Hjemmesideansvarlig

 

26/2021: Godkjenning av innkallingen. OK

 

27/2019: Godkjenning av referat av styremøte 3/2021. OK

 

28/2021: Orientering om vår tilknytning til Fauske Radio`s lokaler:

a) Det har vært gjennomført fire koordineringsmøter med lag og foreninger og Fauske kommune om en ny romplan for Teletunet, uten resultat.

b) FSHL behov for nytt boklager kan skje med avgivelse av et utpekt rom fra Fauske radiohistorisk forenings når og hvis dette kan gjennomføres.

 

29/2021: Forespørsel fra MEMOAR om å være medarrangør for kurs i «Munnleg historie for alle».

Kurset planlegges holdt på nyåret 2022.  Kurset skal øke kompetansen rundt «innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av muntlig kildemateriale».  Koordinator er Tove Ania Olsen og FSHLs kontaktmann er John Strøm. Interesserte bes kontakte John, evnt. Tove. For deltakere fra Fauske dekkes eventuelle utgifter (ikke lønn) av FSHL. Det kunngjøres på Facebook.

 

30/2021: Forespørsel fra Torbjørn Andreassen om FSHL kan gi ut hans manus om «Båt- og isfarten til Sulitjelma Gruber» mellom to permer?

Styret ber forlagskomiteen vurdere manus; omfang, innhold og anbefale opplag. Deretter behandler styret saken.

 

31/2021: Fauske kirkes historie. Nye koster – nytt engasjement

(ref. Sak 15d og sak 20/2021). Fornyet engasjement.

Styret ber forlagskomiteen vurdere manus; omfang, innhold og anbefale bokens opplag. Styret behandler deretter saken.

 

32/2021: Info fra komiteene:

a. Fauskeboka 2022 er i startfasen og Fauske kirkes historie er avslutningsfasen. Til våren planlegges et foredrag om tilblivelsen av Fauskegata – etterfulgt av en byvandring hvor vi peker og forklarer.

b. Vi forventer at Fauskeboka og krigsboka selges og at de tre målene beskrevet i plandokumentet nåes. Ankerskeboka er i en særlig dårlig situasjon med kun litt over hundre solgte bøker. Markedsføring bør prioriteres, spseielt for Ankerskeboka.

c. Komiteen fins ikke men FSHL samarbeider nå med Sørfold Lokalhistorielag og har allerede holdt felles møter. Dette lover godt. FSHL søker å finne foredragsholdere til de første medlemsmøtene vinteren 2022.

d. Undersøkelsene i Erikstadfjæra kollapset i høst og blir ikke gjenopptatt før til våren.

e. Hjemmesideansvarlig holder siden godt oppdatert, men med enkelte naturlige «dødperioder». Dette lever vi godt med!

f. Sørfold Lokalhistorielags leder Ole Henrik Fagerbakk har sagt seg villig å holde kurs for innsamling av stedsnavn.

 

33/2021: Styrehonorar for året 2021. Til dekning av styret og bokredaksjonens utgifter til tlf/data/printer m.v. økes beløpene med 5% ift 2019-nivået.

 

34/2021: FSHLs ambisjoner om aktiviteter og bokprosjekter for 2022.

Fauskeboka er nevnt, vi ser fram til å øke møtevirksomheten, nye skilt er under vurdering, arkeologiske undersøkelser starter når telen går – osv. Vi er avhengig av frivillige – noen har vi, men ser fram til å bli enda flere som har lyst å være i familien.

 

35/2021: Juletallerken for styret og frivillige som jobber for FSHL. Dato 30. nov kl 19:00

 

36/2021: Eventuelt.

Navnet «Fauske Slektshistorielag» er en avgrensende tittel på vårt historielag som tross alt omfatter svært mange tema; industri-, samferdsel-, handel-, kirke- og gravsteder-, krig- og fredsoperasjoner, kommunal-, samt yrker som smed, skomaker, sykkelprodusent, byggfag, skredder, reindrift, fisker, gårdbruker, slektsgransking og sikkert mange flere.

Som vist er «Fauske Slektshistorielag`s» virksomhet ikke i nærheten av å være dekkende. I siste instans opplever vi at enkelte distanserer seg fra laget fordi de er interessert i historie, ikke slektshistorie!

Og slektshistorie-interessen er faktisk på et svært lavt nivå nå. Det var med nød og neppe vi fikk tilstrekkelig med deltakere for å holde kurs i 2019.

FSHL ønsker derfor forslag til lagets fremtidige navn og som må kommuniseres godt med våre medlemmer før årsmøtet for å kunne ha mulighet for å gjøre en navneforbedring.

 

Alle saker er slik de er beskrevet ovenfor godkjent med akklamasjon.

 

Fauske 25. november 2021

 

Asbjørn Lind

Sekretær

Møtereferat, styremøte tirsdag 24. august 2021, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte onsdag 26. mai 2021, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 2. mars 2021, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 26. januar 2021, på Teletunet.

2020

Møtereferat, styremøte tirsdag 1.desember 2020, kl. 12, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 22. september 2020, kl. 12, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 25. august 2020, kl.12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 26.mai 2020, kl. 11, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 25.februar 2020, kl. 12, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 14. januar 2020, kl. 11 på Teletunet.

2019

Møtereferat, styremøte tirsdag 26. november 2019, kl. 12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 24.september 2019, kl.12 på Teletunet.

Vedlegg til referat fra styremøte tirsdag 24.september 2019

Møtereferat, styremøte nr.2/2019, tirsdag 21.mai kl.12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte nr 1/2019 tirsdag 19. februar kl 12.00 på Teletunet: